به بخش بازرگانیسرمایه گذاریطلاکوب جهانی خوش اومدید

از انجا که موفقیت  زود هنگام وماندگار تعاملی همه جانبه را برمیتابد همواره اماده ی سرمایه گذاری وحمایت.از کارگاه ها وکارخانجات کوچک وبزرگ بوده وخواهیم بود وباایجادهماهنگی واتحاد جمعی بیشترین دستاورد وبالاترین سطح بهره وری را دراین خصوص ایجاد نموده ایم .همچنین باحمایت از نخبگان .مخترعین .مبتکرین .صنعتگران .هنرمندان و… توانایی اشتغال زایی .کارافرینی ودرامدزایی رابه حداکثررساندیم