دعوت به همکاری و مشارکت در بزرگترین مجموعه ی تولیدی , بازرگانی و خدماتی کشور