به بخش بازرگانیطلاکوب جهانی خوش آمدید

واردات وصادرات

ما مفتخریم با صادرات برترین وفاخرترین تولیدات  ومحصولات ناب ایرانی که گویای قدمت واصالت فرهنگ وهنروالای ایرانیست  توانمندیها وقابلیتهای ایران وایرانی را به رخ جهانیان بکشیم وازسویی باواردات مواداولیه وکالاهای ضروری وموردنیاز ملت گران مایه  دست سودجویان ودلالان وباند بازان را ازاقتصادایران  زمین  وسبد مصرفی خانوار کوتاه نماییم