• تهران، سعادت آبادتلفن واحد نظارت وسرپرستی
  • 021-28422344تلفن مرکزی
  • ۰۲۱-۲۲۳۷۴۵۹۹
  • ۰۹۹۱۳۰۳۰۸44امور مشتریان(24 ساعته)
  • ۰۲۱۲۸۴۲۸۲۲۱واتسپ مدیریت
  • info@talakoobjahani.ir
  • @talakoobjahani